Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. (Πνευματικά Γυμνάσματα). Μελέτη Δ΄: Πόσον εἶναι τὸ βάρος τῆς θανασίμου ἁμαρτίας.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (Δ΄)

Α΄. Πόσον εἶναι τὸ βάρος τῆς θανασίμου ἁμαρτίας ἀπὸ τὸ πρόσωπον τοῦ βλαπτομένου. 
Β΄. Ἀπὸ τὸ πρόσωπον τοῦ βλάπτοντος. 
Γ΄. Ἀπὸ τὴν βλάβην αὐτὴν καθ’ ἑαυτήν. 

Τὸ βάρος μιᾶς ὕβρεως μετρᾶται ἀπό ταῦτα τὰ τρία πράγματα· ἀπὸ τὸ πρόσωπον ἐκείνου ὅπου βλάπτεται, ἀπό τὸ πρόσωπον ἐκείνου ὅπου βλάπτει καὶ ἀπὸ τὴν βλάβην αὐτὴν καθ’ ἑαυτήν.

Α΄. Πόσον εἶναι τὸ βάρος τῆς θανασίμου ἁμαρτίας ἀπὸ τὸ πρόσωπον τοῦ βλαπτομένου. 

Συλλογίσου λοιπὸν ἀγαπητέ, πὼς ἐκεῖνος ὅπου βλάπτεται ἀπὸ τὴν ὕβριν μιᾶς θανασίμου ἁμαρτίας, εἶναι ὁ Θεός, «διὰ τῆς παραβάσεως τοῦ νόμου τὸν Θεὸν ἀτιμάζεις» (Ρωμ. β’ 21), ὅστις εἶναι ἕνας Δεσπότης ἀπείρως ἀγαθὸς εἰς ἐσὲ καὶ ἀπείρως ἀγαθὸς εἰς τὸν ἑαυτόν Του, ἐπειδὴ τί καλὸν ἠμπορεῖς νὰ λάβῃς ἐσὺ ποτὲ χωρὶς αὐτόν; εἰς καιρὸν ὅπου χωρὶς Αὐτὸν εἶναι ἀδύνατον νὰ εἶσαι τέλειος εἰς τὸν κόσμον; Ὅθεν ἁμαρτάνωντας ἐσὺ ὕβρισες τὸν Ποιητήν σου ὅπου χωρὶς τὴν νεῦσιν Του, δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ γεννηθῇς ποτέ, ὕβρισες τὸν προνοητὴν καὶ διαφυλακτήν σου, χωρὶς τοῦ ὁποίου τὴν πρόνοιαν καὶ τὴν βοήθειαν δὲν ἤθελες διαμείνει εἰς τὸν κόσμον οὔτε κἅν μίαν στιγμήν· ὕβρισες τὸν Λυτρωτήν σου, ὁ ὁποῖος μὲ ἕνα θάνατον γεμάτον ἀπὸ ὀνειδισμοὺς καὶ πόνους σοῦ ἀγόρασε μίαν μακαριότητα εἰς τὸν παράδεισον καὶ χωρὶς Αὐτὸν τὸν Λυτρωτὴν ἤθελες ἀπολεσθῆ αἰωνίως. Read the full post »

Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης. Το γνώθι σαυτόν.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo κείμενο του βιβλίου (σε μορφή .pdf) εδώ:

Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης. Το γνώθι σαυτόν..

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ. Περὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ ἑαυτοῦ μας. 

ΜΕΡΟΣ Α΄. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΛΈΤΕΣ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ. ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ 

1. Περὶ τῆς Θείας πίστης στὸν Χριστὸ. 
2. Περί τῆς πίστης στόν Χριστό ὡς Θείου δώρου. 
3. Περί τοῦ συνδέσμου τῆς πίστης καί τῆς γνώσης καί περί τοῦ ὅτι ἡ πίστη προηγεῖται τῆς γνώσης. 
4. Περί τῆς ἀσφάλειας πού προέρχεται ἀπό τήν πίστη καί τῆς πληροφορίας πού ἀντλοῦν ἀπό αὐτή οἱ πιστοί γιά ὅσα δέν γίνονται ἀντιληπτά μέσω τῶν αἰσθήσεων. 
5. Περί τῆς ἀναγκαιότητας τῶν ἔργων δηλαδή περί τῆς ζωντανῆς πίστης.
6. Γιά τά γνωρίσματα τῆς ἀληθινῆς πίστης.
7. Περί τῆς γνώσης τοῦ Θεοῦ μέσω τῆς πίστης.
8. Περί τῆς δύναμης καί ἐνέργειας τῆς πίστης στόν Χριστό.

Read the full post »

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Εγκώμιο στους Αγίους Πάντες.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ἐγκώμιο στούς Ἁγίους Πάντες

Δέν πέρασαν ἀκόμη ἑπτά μέρες, ἀπό τότε πού γιορτάσαμε τήν ἱερή πανήγυρη τῆς Πεντηκοστῆς, καί πάλι μᾶς πρόφθασε χορός μαρτύρων ἤ καλύτερα στρατιά μαρτύρων καί παράταξη, πού δέν εἶναι καθόλου κατώτερη ἀπό τή στρατιά τῶν ἀγγέλων, τήν ὁποία εἶδε ὁ πατριάρχης Ἰακώβ, ἀλλά εἶναι ἴδιας ἀξίας καί τάξης μέ αὐτή. Γιατί μάρτυρες καί ἄγγελοι διαφέρουν μόνο στά ὀνόματα, στά ἔργα τους ὅμως ταυτίζονται.

Στόν οὐρανό κατοικοῦν οἱ ἄγγελοι, στόν οὐρανό καί οἱ μάρτυρες. Αἰώνιοι καί ἀθάνατοι εἶναι ἐκεῖνοι, τό ἴδιο θά γίνουν καί οἱ μάρτυρες. Ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι ἔλαβαν καί ἀσώματη φύση; Καί τί σημασία ἔχει αὐτό; Γιατί οἱ μάρτυρες, ἄν καί ἔχουν σῶμα, ὅμως εἶναι ἀθάνατο ἤ καλύτερα καί πρίν ἀπό τήν ἀθανασία ὁ θάνατος τοῦ Χριστοῦ στολίζει τά σώματά τους περισσότερο ἀπό τήν ἀθανασία.

Read the full post »

Όσιος Θεοφάνης ο έγκλειστος. Χειραγωγία στην πνευματική ζωή.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τo βιβλία σε μορφή .pdf εδώ:

Όσιος Θεοφάνης ο έγκλειστος. Χειραγωγία στην πνευματική ζωή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγικό σημείωμα …………………………………………………………………………………………… 2
Οι συμφορές και η ωφέλειά τους. …………………………………………………………………………10
Προέλευση των δοκιμασιών. …………………………………………………………………………………10
Πώς να σηκώνουμε τις δοκιμασίες. ……………………………………………………………………….10
Από το Θεό οι χαρές, από το Θεό και οι θλίψεις. …………………………………………………….11
Υπομονή στις θλίψεις. ………………………………………………………………………………………….11
Η «τεθλιμμένη οδός» της χριστιανικής ζωής. ………………………………………………………….12
Λύπη και χαρά. Η εναλλαγή τους στη ζωή. ……………………………………………………………..13

Read the full post »

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. (Πνευματικά Γυμνάσματα). Έτεραι σύντομοι μελέται, φυλακτήριον της ψυχής καλούμεναι, (διαμοιρασμέναι εις πάσαν ημέραν του μηνός).

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

(Πνευματικά Γυμνάσματα). Έτεραι σύντομοι μελέται, φυλακτήριον της ψυχής καλούμεναι, (διαμοιρασμέναι εις πάσαν ημέραν του μηνός).

Ἡμέρα Α΄. Περὶ τῆς ἀξίας τῆς σωτηρίας.
Ἡμέρα Β΄. Περὶ τοῦ ἀβεβαίου τῆς ὥρας τοῦ θανάτου.
Ἡμέρα Γ΄. Περὶ τῆς εἰδήσεως τοῦ θανάτου.
Ἡμέρα Δ΄. Περὶ ἑτοιμασίας εἰς τὸν θάνατον.
Ἡμέρα Ε΄. Περὶ τῆς καταστάσεως τοῦ ἀποθνήσκοντος.
Ἡμέρα ΣΤ.΄ Περὶ τῆς ὕστερης ὥρας τῆς ζωῆς.
Ἡμέρα Ζ΄. Περὶ τῆς Δευτέρας Παρουσίας.
Ἡμέρα Η΄. Περὶ τῆς στάσεως τῆς ψυχῆς μετὰ τὸν θάνατον.
Ἡμέρα Θ΄. Περὶ τῆς καταστάσεως τοῦ σώματος μετὰ τὸν θάνατον.
Ἡμέρα Ι΄. Περὶ ζωῆς κριθησομένης.
Ἡμέρα ΙΑ΄. Περὶ μετανοίας.
Ἡμέρα ΙΒ΄. Περὶ τῆς τελευταίας Κρίσεως.
Ἡμέρα ΙΓ΄. Περὶ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν.
Ἡμέρα ΙΔ΄. Περὶ τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ.
Ἡμέρα ΙΕ΄. Περὶ τῆς φανερώσεως τῆς συνειδήσεως ἐν τῇ μελλούσῃ Κρίσει.
Ἡμέρα ΙΣΤ΄. Περὶ τοῦ χωρισμοῦ τῶν δικαίων καὶ τῶν ἁμαρτωλῶν.
Ἡμέρα ΙΖ΄. Περὶ τῆς τελευταίας ἀποφάσεως.
Ἡμέρα ΙΗ΄. Περὶ τῆς τιμῆς τοῦ καιροῦ.
Ἡμέρα ΙΘ΄. Περὶ τῆς κολάσεως.
Ἡμέρα Κ΄. Περὶ τῆς συστάσεως τῶν κολασμένων.
Ἡμέρα ΚΑ΄. Περὶ τοῦ ἀβεβαίου τῆς σωτηρίας.
Ἡμέρα ΚΒ΄. Περὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν κολαζομένων.
Ἡμέρα ΚΓ΄. Περὶ τῆς ἐξομολογήσεως ἑνὸς κολασμένου.
Ἡμέρα ΚΔ΄. Περὶ τῆς αἰωνίου κολάσεως.
Ἡμέρα ΚΕ΄. Περὶ τῆς ἀναβολῆς τοῦ καιροῦ.
Ἡμέρα ΚΣΤ΄. Περὶ τοῦ Παραδείσου.
Ἡμέρα ΚΖ΄. Περὶ τῆς στράτας τοῦ Παραδείσου.
Ἡμέρα ΚΗ΄. Περὶ τῆς ἀποκτήσεως τοῦ Παραδείσου.
Ἡμέρα ΚΘ΄. Περὶ τῆς μετὰ τὴν Ἀνάστασιν ἀθανασίαν τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος.
Ἡμέρα Λ΄. Περὶ τῆς ἀποκρίσεως ὅπου δίδει ἡ συνείδησις τοῦ καθ’ἑνός.

Read the full post »

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. (Πνευματικά Γυμνάσματα, Μελέτη ΙΔ΄). Περὶ τῶν συγγνωστῶν ἁμαρτημάτων.

ΜΕΛΕΤΗ ΙΔ΄

Περὶ τῶν συγγνωστῶν ἁμαρτημάτων

Α΄. Πόσον εἶναι τὸ βάρος τῶν συγγνωστῶν ἁμαρτημάτων. 
Β΄. Πόσον εἶναι τὸ πλῆθος τῶν κακῶν ὅπου προξενοῦν. 
Γ΄. Ποίας τιμωρίας προξενοῦν καὶ εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν καὶ εἰς τὴν μέλλουσαν.

Α΄. Πόσον εἶναι τὸ βάρος τῶν συγγνωστῶν ἁμαρτημάτων. 

Συλλογίσου ἀγαπητὲ τὸ βάρος ὅπου ἔχουν ἐκεῖνα τὰ ἁμαρτήματα ὅπου ἐσὺ ὀνομάζεις συγγνωστὰ καὶ ἐλαφρά, ἤγουν ἀθανάσιμα καὶ μάλιστα ἐὰν τὰ κάνῃς ὄχι ἑξ ἀπροσεξίας καὶ ἀγνωσίας τοῦ νοός σου, καὶ διὰ μόνην χαυνότητα καὶ ἀσθένειαν τῆς θελήσεώς σου, ἂλλ’ ἐπὶ ταὐτοῦ μὲ συλλογισμὸν καὶ γνῶσιν βεβαίαν καὶ μὲ θέλησιν ὅλως διόλου κλίνουσαν εἰς αὐτὰ* καὶ πρῶτον συλλογίσου τῶν ἁμαρτημάτων αὐτῶν τὸ βάρος καθ’ ἑαυτό·

* Διότι ἄλλο εἶναι τὸ νὰ εἰπῇς κἀμμίαν φορᾶν ἕνα παιγνιῶδες ψεῦδος ἢ ἕνα χοράτευμα, καὶ ἄλλο εἶναι τὸ νὰ θέλῃς νὰ λέγῃς μὲ ὅλην τὴν κλίσιν τῆς ψυχῆς σου ψεύματα καὶ χορατάδες, πολλάς φοράς ἢ καὶ πάντοτε.

Read the full post »

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 77ος (PG 77).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 77ος (PG 77)


Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας


  • Ad Xystum episcopum Romae. Επιστολαί Κυρίλλου Αλεξανδρείας ΠΗ’. ΝΓ’. Κυρίλλου προς (Ιούστον) Ξύστον επίσκοπον Ρώμης. (PG. 77, σελ. 285-288).
  • Ad episcopos qui sunt in Libya et Pentapoli. Επιστολαί Κυρίλλου Αλεξανδρείας ΠΗ’. ΟΘ’. Κυρίλλου προς τους εν Λιβύη και Πενταπόλει επισκόπους. (PG. 77, σελ. 364-365).
  • Ad Optimum episcopum. Επιστολαί Κυρίλλου Αλεξανδρείας ΠΗ’. Π’. Κυρίλλου προς Όπτιμον επίσκοπον. (PG. 77, σελ. 365-372).

Read the full post »

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 76ος (PG 76).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 76ος (PG 76)


Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας


  • Dialogus cum Nestorio. Διάλεξις προς Νεστόριον. Ότι Θεοτόκος η αγία Παρθένος και ου Χριστοτόκος.  (PG. 76, σελ. 249-256).
  • De synagogae defectu. Τεμάχια δογματικά. Εκ τοῦ λόγου, οὗ ἡ ἐπι γραφή· Ἀπόδειξις διὰ τῶν ἀρχῆθεν γεγενημένων θείων χρησμῶν τοῖς θεσπεσίοις πα τριάρχαις περὶ τῆς ἀμείψεως καὶ μεταθέσεως τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν ἐθνῶν. (PG. 76, σελ. 1421-1.424).

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 75ος (PG 75).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 75ος (PG 75)


Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας


Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 72ος (PG 72).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 72ος (PG 72)


Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας


(ΩΣΗΕ, ΑΜΩΣ, ΑΒΔΙΟΥ, ΙΩΝΑΣ, ΜΙΧΑΙΑΣ, ΝΑΟΥΜ, ΑΒΒΑΚΟΥΜ, ΣΟΦΟΝΙΑΣ, ΑΓΓΑΙΟΣ), ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΜΑΛΑΧΙΑΣ

  • Commentarius in xii prophetas minors. Εξήγησις υπομνηματική εις τους προφήτας Ωσηέ, Αμώς, Αβδιού, Ιωνάν, Μιχαίαν, Ναούμ, Αββακούμ, Σοφονίαν, Αγγαίον. (PG. 71, σελ. 9-1.449) & Εξήγησις υπομνηματική εις τους προφήτας Ζαχαρίαν, Μαλαχίαν. (PG. 72, σελ. 9-364).

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

  • Commentarii in Matthaeum. Υπομνήματα εις τον Ευαγγελιστήν Ματθαίον. (PG. 72, σελ. 365-469).

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

  • Commentarii in Lucam_. Εξήγησις εις το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. (PG. 72, σελ. 476-949).