Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων. Η Κυριακή Προσευχή.

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Ἑρμηνεία τοῦ Πάτερ ἡμῶν, ἀπὸ τὶς Κατηχήσεις τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου, ἐπισκόπου Μεδιολάνων.


Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι παρεκάλεσαν τὸν Χριστό: «Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθώς Ἰωάννης ἐδίδαξε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ» (Λουκ. ια´, 1). Τότε ὁ Κύριος τοὺς παρέδωσε τὴν Κυριακὴ προσευχή (Ματθ. στ´, 9-13).

Πάτερ ἡμῶν

Ἡ πρώτη λέξι, πόσο εἶναι γλυκειά! Μέχρι τώρα δὲν τολμούσαμε νὰ στρέψωμε τὸ βλέμμα πρὸς τὸν οὐρανό. Χαμηλώναμε τὰ μάτια στὴν γῆ καί, ξαφνικά, δεχθήκαμε τὴν χάρι τοῦ Χριστοῦ κι ὅλα τὰ ἁμαρτήματά μας συγχωρέθηκαν. Ἀπὸ πονηροὶ δοῦλοι, ποὺ ἤμασταν, ἐγίναμε καλοὶ «υἱοί». Μὴν ὑπερηφανευώμεθα, ὅμως, γιὰ τὴν δική μας προσπάθεια, ἀλλὰ γιὰ τὴν χάρι τοῦ Χριστοῦ. «Χάριτί ἐστε σεσωσμένοι», λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Ἐφεσ. β´, 5). Τὸ νὰ ὁμολογήσωμε τὴν χάρι δὲν εἶναι οἴησι, δὲν εἶναι ἔπαρσι, ἀλλὰ πίστι. Τὸ νὰ διακηρύξωμε αὐτὸ ποὺ ἐλάβαμε δὲν εἶναι ὑπερηφάνεια, ἀλλὰ ἀφοσίωσι· ἂς ὑψώσωμε τὰ μάτια πρὸς τὸν Πατέρα, ποὺ μᾶς ἀναγέννησε μὲ τὸ λουτρὸ τοῦ Βαπτίσματος, πρὸς τὸν Πατέρα, ποὺ μᾶς «ἐξηγόρασε» μὲ τὸν Υἱό Του κι ἂς ποῦμε: «Πάτερ ἡμῶν». Εἶναι αὐτὴ μιὰ καλή, μιὰ ταπεινὴ καύχησι. Σάν ἕνα παιδί, τὸν ὀνομάζομε πατέρα. Ἀλλά, μὴ διεκδικοῦμε κάποιο προνόμιο. Μὲ τὸν εἰδικὸ κι ἀπόλυτο τρόπο δὲν εἶναι Πατέρας παρὰ τοῦ Χριστοῦ μονάχα· γιὰ μᾶς εἶναι ὁ κοινὸς Πατέρας. Γιατὶ μόνο Ἐκεῖνον τὸν ἐγέννησε, ἐνῶ ἐμᾶς μᾶς ἐδημιούργησε. Ἂς λέμε λοιπὸν καὶ μεῖς, κατὰ χάριν, «Πάτερ ἡμῶν», γιὰ νὰ γίνωμε ἄξιοι νὰ εἴμαστε παιδιά Του. Ἂς κάνωμε δική μας τὴν εὔνοια καὶ τὴν τιμή, ποὺ ἐχάρισε στὴν Ἐκκλησία.

Read the full post »

Advertisements

Αββά Ησαίου : Λόγοι κθ΄

Αββά Ησαίου - Λόγοι κθ΄

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο σε μορφή .pdf εδώ :

Αββάς Ησαίας – Λόγοι ΚΘ΄

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Πρόλογος
 • Λόγος α΄. Εντολαί τοις αδελφοίς αυτού τοις μετ’ αυτού.
 • Λόγος β΄. Περί του κατά φύσιν νόμου.
 • Λόγος γ΄. Περί καταστάσεως αρχαρίων και κελλιωτών.
 • Λόγος δ΄. Περί συνειδήσεως των καθημένων εν τοις κελλίοις.
 • Λόγος ε΄. Περί εντολών πιστών και οικοδομής των θελόντων μετ΄ειρήνης οικίσαι μετ΄αλλήλων.
 • Λόγος ς΄. Περί των θελόντων ησυχάσαι εν ησυχία καλή, ίνα προσέχωσιν εαυτοίς αφορίσαι τους κλέπτοντας αυτούς, και μη αναλώσαι τον καιρόν εν αιχμαλωσία, και δουλεία πικρά, ου πείθουσι τας καρδίας αυτών εις πράγματα, α ουκ ανήκει αυτοίς καταλίποντας τας εαυτών αμαρτίας.
 • Λόγος ζ΄. Περί αρετών.
 • Λόγος η΄. Αποφθέγματα.
 • Λόγος θ΄. Εντολαί τοις αποταξαμένοις.
 • Λόγος ι΄. Λόγος έτερος.
 • Λόγος ια΄. Περί του κόκκου του σινάπεως.
 • Λόγος ιβ’. Περί του οίνου.
 • Λόγος ιγ΄. Περί των αγωνισαμένων και τελειωσάντων.
 • Λόγος ιδ΄. Πράξις περί πένθους.
 • Λόγος ιε΄. Περί αποταγής.
 • Λόγος ις΄. Περί της χαράς της γινομένης τη ψυχή, τη θελούση  δουλεύειν τω Θεώ.
 • Λόγος ιζ΄. Περί λογισμών αποταγής και ξενιτείας.
 • Λόγος ιη΄. Περί αμνησικακίας.
 • Λόγος ιθ΄. Περί των νόσων της ψυχής.
 • Λόγος κ΄. Περί ταπεινοφροσύνης.
 • Λόγος κα΄. Περί μετανοίας.
 • Λόγος κβ΄. Περί πράξεως του καινού ανθρώπου.
 • Λόγος κγ΄. Περί τελειότητος.
 • Λόγος κδ΄. Περί απαθείας.
 • Λόγος κε΄. Προς τον Αββά Πέτρον, τον αυτού μαθητήν.
 • Λόγος κστ΄. Λόγοι, ους είπεν ο Αββάς Πέτρος, ο μαθητής αυτού ότι ήκουσε παρ’ αυτού.
 • Λόγος κζ΄. Εις το πρόσεχε σεαυτώ.
 • Λόγος κη΄. Περί των κλάδων της κακίας.
 • Λόγος κθ΄. Θρήνοι.\
 • Εντολαί είτε συμβουλαί Αββά Ησαίου προς αρχαρίους μοναχούς, ου αι δεήσεις φυλάττειεν ημάς. Αμήν.
 • Αποσπάσματα λόγων του Αββά Ησαίου.
 • Περί του Αββά Πέτρου μαθητού του Αββά Ησαίου.

 

Ευχή εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, πάνυ κατανυκτική και ικετήριος.

Ευχή εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, πάνυ κατανυκτική και ικετήριος. Του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού*,  Ο ουν καθ’ εσπέραν λέγων αυτήν μετά κατανύξεως, ει επέλθει επ’ αυτόν η φοβερά ώρα του θανάτου εν τη νυκτί ταύτη, λυτρούται της κολάσεως, ελέει Θεού.

* Άλλοι δε φασι ποίημα ταύτην είναι Αναστασίου του Σιναίτου.

____

Εὔσπλαγχνε καὶ πολυέλεε Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός μου, ὁ ἐλθὼν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλούς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ, ἐλέησόν με πρὸ τῆς ἐμῆς τελευτῆς. Οἶδα γὰρ ὅτι φρικτὸν καὶ φοβερὸν ἀναμένει με δικαστήριον ἐνώπιον πάσης τῆς κτίσεως, ὅτε καὶ τῶν ἐναγῶν καὶ παμβεβήλων μου πράξεων ἁπασῶν φανέρωσις γίνεται· ἀσύγγνωστα γὰρ ὡς ἀληθῶς καὶ ἀνάξια ὑπάρχουσι συγχωρήσεως, ὡς ὑπερβαίνοντα τῷ πλήθει ψάμμον θαλάσσιον. Διὰ τοῦτο καὶ οὐ τολμῶ τὴν αἴτησιν τῆς ἀφέσεως τούτων ποιήσασθαι, Δέσποτα, ὅτι πλεῖον πάντων ἀνθρώπων εἰς σέ ἐπλημμέλησα.

Read the full post »

Τα αρχαία Ελληνικά χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης: γ) Πλήρης λίστα των Ελληνικών παπύρων της Καινής Διαθήκης (P1-P127).

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των Ελληνικών παπύρων της Καινής Διαθήκης, που δημοσιεύει ο Wieland Willker, στην  ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου της Βρέμης. Είναι βασισμένη στη λίστα του V. Bromans.

Read the full post »

Τα αρχαία Ελληνικά χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης: β) Λίστα με χωρία της Καινής Διαθήκης στους αρχαιότερους παπύρους (τών πρώτων αιώνων μ.Χ.).

 

Καινή Διαθήκη Πάπυρος

 

 
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον
P1,P35, P37, P45, P53, P64, P67, P70, P71, P77, P86, P101, P102, P103, P104, P110, P171, P. Ant. 2.54

 

1:1-9, 12, 14-20 P1
2:13-16 P70
2:22-23 P70
3:01 P70
3:09 P67
3:10-12 P101
3:15 P67
3:16-17 P101
4:1-3 P101
4:11-12, 22-23 P102
5:13-16 P86
5:20-22 P67
5:22-25 P86
5:25-28 P67
6:10-12 P. Ant. 2.54
10:13-15, 25-27 P110
10:17-23, 25-32 171
11:26-27 P70
12:4-5 P70
13:55-57 P103
14:3-5 P103
20:24-32 P45
21:13-19 P45
21:34-37, 43, 45(;) P104
23:30-39 P77
24:3-6, 12-15 P70
25:12-15, 20-23 P35
25:41-46 P45
26:1-39 P45
26:7-8, 10, 14-15 P64
26:19-52 P37
26:22-23 P64
26:29-40 P53
26:31-33 P64

Read the full post »

Τα αρχαία Ελληνικά χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης: α) Λίστα των αρχαιότερων παπύρων (τών τριών πρώτων αιώνων μ.Χ.).

 

Πάπυρος

Ονομασία

Χρονολόγηση

P1 P1 (P. Oxy. 2) Μέσα 3ου αιώνα. Όμοιος με τον P69.
P4 P4 (Suppl. Gr. 1120) Δεύτερο μισό 2ου αιώνα. Πιθανότατα 150-175 μ.Χ.
P5 P5 ( P. Oxy. 208 + 1781) Αρχές 3ου αιώνα.
P9 P9 ( P. Oxy. 402) Τρίτος αιώνας.
P12 P12 (P. Amherst 3b) 285 – 300 μ.Χ.
P13 P13 (P. Oxy. 657 + PSI 1292) 3ος αιώνας (225 – 250 μ.Χ.)
P15 P15 ( P. Oxy. 1008) Τέλος 3ου αιώνα.
P16 P16 ( P. Oxy. 1009) Τέλος 3ου αιώνα.
P17 P17 ( P. Oxy. 1078) Τέλος 3ου αιώνα.
P18 P18 ( P. Oxy. 1079) Μέσα προς τέλος 3ου αιώνα.
P20 P20 ( P. Oxy. 1171) Τρίτος αιώνας.
P22 P22 ( P. Oxy. 1228) Μέσα 3ου αιώνα.
P23 P23 ( P. Oxy. 1229) Τέλος 2ου με αρχές 3ου αιώνα.
P24 P24 ( P. Oxy. 1230) Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.)
P27 P27 ( P. Oxy. 1355) Τρίτος αιώνας.
P28 P28 ( P. Oxy. 1596) Τέλος 3ου αιώνα.
P29 P29 ( P. Oxy. 1597) Αρχές 3ου αιώνα (200 – 225 μ.Χ.)
P30 P30 ( P. Oxy. 1598) Αρχές 3ου αιώνα.
P32 P32 ( P. Rylands 5) Δεύτερο μισό 2ου αιώνα.
P35 P35 ( PSI 1) Τρίτος αιώνας.
P37 P37 ( P. Mich. Inv. 1570) Μέσα 3ου αιώνα.
P38 P38 ( P. Mich. Inv. 1571) Αρχές 3ου αιώνα.
P39 P39 ( P. Oxy. 1780) Πρώτο μισό 3ου αιώνα.
P40 P40 ( P. Heidelberg G. 645) Τρίτος αιώνας. (Άλλοι το χρονολογούν στον 5ο – 6ο αι.).
P45 P45 ( P. Chester Beatty I) Αρχές 3ου αιώνα.
P46 P46 (P. Chester Beatty II) + P. Mich. Inv. 6238. Ως τα μέσα 2ου αιώνα.
P47 P47 ( P. Chester Beatty III) Δεύτερο μισό του 3ου αιώνα.
P48 P48 ( PSI 1165) Τρίτος αιώνας.
P49 P49 ( P. Yale 415 + 531) Μέσα 3ου αιώνα.
P50 P50 ( P. Yale 1543) Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.).
P52 P52 (Gr. P. 457) Αρχές 2ου αιώνα (περίπου 100 – 125 μ.Χ.)
P53 P53 ( P. Mich. Inv. 6652) Μέσα 3ου αιώνα.
P64 P64 (Gr.17) Δεύτερο μισό 2ου αιώνα. Πιθανότατα 150-175 μ.Χ.
P65 P65 ( PSI XIV 1373) Μέσα 3ου αιώνα.
P66 P66 ( P. Bodmer II + Inv. Nr. 4274/4298) Μέσα 2ου αιώνα.
P67 P67 ( P. Barcelona 1) Δεύτερο μισό 2ου αιώνα. Πιθανότατα 150-175 μ.Χ.
P69 P69 ( P. Oxy. 2383) Μέσα 3ου αιώνα.
P70 P70 ( P. Oxy. 2384 + PSI Inv. CNR 419, 420) Τέλος 3ου αιώνα.
P72 P72 ( P. Bodmer VII and VIII) Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.).
P75 P75 ( P. Bodmer XIV and XV) Τέλος 2ου ή πιθανόν αρχές 3ου αιώνα.
P77 P77 ( P. Oxy. 2683 + 4405)/P103 (P. Oxy. 4403) Μέσα με τέλος 2ου αιώνα.
P78 P78 ( P. Oxy. 2684) Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.).
P80 P80 ( P. Barcelona 83) Μέσα 3ου αιώνα.
P86 P86 (Inv. Nr. 5516) (περίπου 300 μ.Χ.).
P87 P87 (Inv. Nr. 12) Μέσα 2ου αιώνα.
P90 P90 ( P. Oxy. 3523) Μέσα με τέλος 2ου αιώνα.
P91 P91 ( P. Mil. Vogl. Inv. 1224 + P. Macquarie Inv. 360) Μέσα 3ου αιώνα.
P92 P92 ( P. Narmuthis 69.39a + 69.229a) Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.).
P95 P95 ( PL II/31) Τρίτος αιώνας.
P98 P98 ( P. IFAO Inv. 237b [+a]) Δεύτερος αιώνας.
P100 P100 ( P. Oxy. 4449) Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα.
P101 P101 ( P. Oxy. 4401) Τρίτος αιώνας.
P102 P102 ( P. Oxy. 4402) Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.).
P103 P103 P103 ( P. Oxy. 4403)/ P77 ( P. Oxy. 2683 + 4405) Μέσα με τέλος 2ου αιώνα.
P104 P104 ( P. Oxy. 4404) Ξεκίνημα του 2ου αιώνα.
P106 P106 ( P. Oxy. 4445) Αρχές με μέσα του 3ου αιώνα.
P107 P107 ( P. Oxy. 4446) Αρχές 3ου αιώνα.
P108 P108 ( P. Oxy. 4447) Τέλος 2ου με αρχές 3ου αιώνα (ίσως 200 μ.Χ.).
P109 P109 ( P. Oxy. 4448) Μέσα με τέλος 2ου αιώνα.
P110 P110 ( P. Oxy. 4494) Τέλος 3ου αιώνα.
P111 P111 ( P. Oxy. 4495) Πρώτο μισό 3ου αιώνα.
P113 P113 ( P. Oxy. 4497) Τρίτος αιώνας.
P114 P114 ( P. Oxy. 4498) Τρίτος αιώνας.
P115 P115 ( P. Oxy. 4499) Μέσα με τέλος 3ου αιώνα.
P. Ant. P. Antinoopolis 2.54 Τρίτος αιώνας.
0162 0162 (P. Oxy. 847) Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.).
0171 0171 (PSI 2. 124) Τέλος 3ου με αρχές 4ου αιώνα (περίπου 300 μ.Χ.).
0189 0189 (P. Berlin 11765) Τέλος 2ου με αρχές 3ου αιώνα.
0220 0220 (MS 113) Aρχές 3ου αιώνα (ίσως 200 μ.Χ.).

Ψαλτικά βιβλία.

ΘΕΩΡΙΑ

Χρύσανθος ο εκ Μαδύτων – Θεωρητικόν Μέγα της Mουσικής. Συνταχθέν μεν παρά Χρυσάνθου αρχιεπισκόπου Διρραχίου του εκ Μαδύτων εκδοθέν δε υπό Παναγιώτου Γ. Πελοπίδου Πελοποννησίου διά φιλοτίμου συνδρομής των ομογενών. Εν Τεργέστη εκ της Τυπογραφίας Μιχαήλ Βάις (Michele Weis), 1832.

[Στις σελ. xxxiii-xlii, συνθέτες και μουσικοί της τουρκοκρατίας. Επανέκδοση, Αθήνα 1911]

Χρύσανθος ο εκ Μαδύτων – Θεωρητική και πρακτική εκκλησιαστική μουσική. Συνταχθείσα κατά μεν το πρώτον παρά του αοιδίμου Διδασκάλου Χρυσάνθου ενός των τριών της νέας Μεθόδου εφευρετών΄ αντιγραφείσα δε το δεύτερον και τρίτον παρά των άλλων δύο, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου της Μεγάλης Εκκλησίας, και Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος επί το συντομότερον ωσαύτως και τέταρτον παρά Θεοδώρου Φωκαέως, και διαφόροις τύποις εκδοθείσα. Ήδη δε το πέμπτον και αύθις συνταχθείσα, και όσον οιόν τε επί το μεθοδικώτερον και εξηγηματικώτερον μετενεχθείσα παρά του εκδότου Μαργαρίτου ΠΠ. Χ. Δροβιανίτου προς χρήσιν των μαθηματευόντων, νυν πρώτον τύποις εκδέδοται. Δαπάνη του αυτού. Εν Γαλατά Πέραν της Κωνσταντινουπόλεως. Εκ της Τυπογραφίας Ε. Καγιόλ, 1851.

Read the full post »

Ψαλτικές Γραμματοσειρές.

Μπορείτε να κατεβάσετε (download) ΕΔΩ, σε μορφή .zip, τις παρακάτω ψαλτικές γραμματοσειρές :

 • BZ Byzantina,
 • BZ Fthores,
 • BZ Ison,
 • BZ Loipa,
 • BZ Palaia,
 • BZ Xronos,
 • ED Isson,
 • ED Psaltica,
 • EZ Fthora,
 • EZ Omega,
 • EZ Oxeia,
 • EZ Psaltica,
 • EZ Special-I,
 • EZ Special-II,
 • MOYSIC_CHAR2,
 • MOYSIC_CHAR3,
 • MOYSIC_CHAR4,
 • MUSIC_DWN,
 • MUSIC_MAR,
 • MUSICtext,
 • MUSICUplate.

(Υπάρχουν στο αρχείο και οδηγίες για τις ΒΖ και ΕΖ).

ΒΖ : Στο φάκελο «odigies» θα βρείτε οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης του πακέτου ΒΖ, καθώς και τους πίνακες με την αντιστοίχηση των συμβόλων στο πληκτρολόγιο. Ξεκινήστε διαβάζοντας το αρχείο BZ__ODIGIES.pdf. (Τα αρχεία τύπου pdf ανοίγονται με τον Adobe Acrobat Reader, τον οποίο μπορείτε να βρείτε δωρεάν στο http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html). Ο φάκελος «yliko» περιλαμβάνει τις γραμματοσειρές, τις μακροεντολές και τη γραμμή εργαλείων του πακέτου. Εγκαταστήστε τα σύμφωνα με τις οδηγίες. Τελευταίες αλλαγές, 5 Φεβρουαρίου 2007: Διορθώθηκαν οι μακροεντολές.

Read the full post »

Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ. Θαύματα και σημεία.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΜΠΡΙΑΝΤΣΙΑΝΙΝΩΦ

ΘΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τι ζητούσαν οι Φαρισαίοι

Τι δείχνει η αξίωσή τους

Read the full post »

Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 74ος (PG 74).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 74ος (PG 74).

————————————————————–———————

Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας.

———————————————————————————-

Ερμηνεία ή Υπόμνημα, εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον. (PG 74, σελ. 9-757). (Βιβλία Z΄- IB΄).

Τεμάχια εκ των Βιβλίων Ζ΄και Η΄.

Κεφάλαιον τω εν τω Θ’ Βιβλίω.

 • α. Ὅτι διὰ τὴν ταυτότητα τῆς φύσεως ὁ Υἱὸς μὲν ἐν τῷ Πατρί ἐστιν· ὁ Πατὴρ δαὖ πάλιν ἐν τῷ Υἱῷ ἐστιν. Read the full post »