Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Πνευματικά Γυμνάσματα – Περιεχόμενα.

============================================================================

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

============================================================================


ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΗ

Α΄. Συλλογισμὸς. Τί ἔκαμεν ὁ Θεὸς διὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου.
Β΄. Τί ἔπαθεν ὁ Ἰησοῦς δι’ αὐτήν.
Γ΄. Τί πρέπει νὰ κάμνη καὶ νὰ παθαίνῃ ὁ ἄνθρωπος δι’ αὐτήν.

ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
Α΄. Ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐπλάσθη ἀπὸ τὸν Θεόν.
Β΄. Ὅτι ἐπλάσθη διὰ τὸν Θεόν.
Γ΄. Ὅτι ἐπλάσθη διὰ νὰ ἀπολαμβάνῃ αἰωνίως τὸν Θεόν.

Read the full post »

Ο Μέγας Κανών.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) την Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνος (σε μορφή .pdf) εδώ :

Μέγας Κανών

———————————————————————————————————————————–

ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ

ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ

Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀναγνώστης: Ἀμήν.

Ἱερεύς: Δόξα σοι ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι.

Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας,

ὁ Πανταχοῦ Παρὼν καὶ τὰ Πάντα Πληρῶν,

ὁ Θησαυρὸς τῶν Ἀγαθῶν καὶ Ζωῆς Χορηγός,

ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος

καὶ σῶσον, Ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Read the full post »

Ακολουθία και ευχές της Θείας μεταλήψεως.

«Ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκαν καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον» (Ἰωάν. Στ´, 53-4).

Ἡ ὅλη προετοιμασία γιὰ τὴ θεία Κοινωνία ὁλοκληρώνεται μὲ τὴν Ἀκολουθία τῆς θείας Μεταλήψεως, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία μέρη· τὸν Κανόνα, ποὺ διαβάζεται τὴν παραμονὴ τῆς ἡμέρας κατὰ τὴν ὁποία θὰ κοινωνήσει ὁ πιστός· τὴν κυρίως Ἀκολουθία, μὲ τὶς εὐχές, ποὺ διαβάζεται τὸ πρωί, προτοῦ μεταβοῦμε στὴν ἐκκλησία γιὰ τὴ θεία Λειτουργία· καὶ ἀπὸ τὶς μικρὲς εὐχὲς ποὺ λέγει ὁ λειτουργὸς ἀμέσως πρὸ τῆς θείας Μεταλήψεως.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

______________________________________________________________________________________________________________________________

ΕΙΣ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ

Μέλλων προσελθεῖν τοῖς ἀχράντοις Μυστηρίοις, μετὰ τὴν ἀφ᾿ ἑσπέρας εἰθισμένην Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀποδείπνου, ἕως τέλους τοῦ «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν…», λέγε μετὰ κατανύξεως τὸν παρόντα Κανόνα, οὗ ἡ ἀκροστιχὶς κατ᾿ ἀλφάβητον.

Read the full post »

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ευχή δευτέρα.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ευχή δευτέρα. (PG 63, σελ. 923-928). 

Κύριε ὁ Θεός μου, ὁ μέγας καὶ φοβερὸς καὶ ἔνδοξος, ὁ πάσης ὁρωμένης καὶ νοουμένης κτίσεως δημιουργὸς, ὁ φυλάσσων τὴν διαθήκην σου καὶ τὸ ἕλεός σου τοῖς ἀγαπῶσί σε καὶ φυλάσσουσι τὰ προστάγματά σου· καὶ νῦν καὶ πάντοτε εὐχαριστῶ σοι πασῶν ἕνεκα τῶν εἰς ἐμὲ γενομένων εὐεργεσιῶν σου φανερῶν καὶ ἀφανῶν. Καὶ μέχρι τοῦ νῦν αἰνῶ καὶ δοξάζω καὶ μεγαλύνω σε, ἀνθ’ ὧν ἐθαυμάστωσας ἐπ’ ἐμοὶ τὰ ἐλέη σου τὰ πλούσια καὶ τοὺς οἰκτιρμούς σου, ἀντιλαβόμενός μου ἐκ γαστρὸς μητρός μου, καὶ ἐπὶ πᾶσι προνοησάμενος, συντηρήσας τε καὶ διακυβερνήσας ὁσίως τὰ κατ’ ἐμὲ διὰ μόνην χρηστότητα καὶ φιλανθρωπίαν σου.

Οὐ γὰρ διὰ τὸ ἀνάξιόν μου καὶ ἐμπαθὲς ὑπερεῖδες τὴν ἐμὴν ταπείνωσιν, ἀλλὰ διὰ τὸ φιλάνθρωπόν σου καὶ συμπαθὲς εὐεργετῶν καὶ προνοούμενος οὐ διέλειπες· Καὶ ἕως γήρως καὶ πρεσβείου ὁ Θεός μου μὴ ἐγκαταλίπῃς με, Ἰησοῦ Χριστὲ, τὸ καλὸν ὄνομα, ὁ γλυκασμός μου, καὶ ἡ ἐπιθυμία μου, καὶ ἡ ἐλπίς μου· ὁ ἐνανθρωπήσας δι’ ἡμᾶς, καὶ τὸν διὰ σταυροῦ θάνατον ὑπομείνας, καὶ πάντα ἐν σοφίᾳ οἰκονομήσας καὶ διαθέμενος τῆς ἡμῶν ἕνεκα σωτηρίας.

Read the full post »

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Στο Ευαγγέλιο της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Και περί ευσπλαχνίας και ευποιΐας.

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Στο Ευαγγέλιο της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Και περί ευσπλαχνίας και Ευποιΐας.

1.Τὴν περασμένη Κυριακὴ ἡ Ἐκκλησία μνημόνευσε τὴν ἀπερίγραπτη φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐμᾶς ποὺ παρουσιάζεται μὲ τὴν παραβολὴ τοῦ σεσωσμένου ἀσώτου. Τὴν σημερινὴ Κυριακὴ διδάσκει περὶ τῆς μελλούσης φρικωδεστάτης κρίσεως τοῦ Θεοῦ, χρησιμοποιώντας μιὰ καλὴ τάξη καὶ ἀκολουθώντας τὶς προφητικὲς φωνές· διότι, λέγει, «θὰ σοῦ ψάλω, Κύριε, ἔλεος καὶ κρίσι», καὶ «μιὰ φορὰ ἐλάλησε ὁ Θεὸς καὶ ἄκουσα τὰ δυὸ αὐτά, ὅτι τὸ κράτος εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ ἰδικό σου, Κύριε, τὸ ἔλεος, διότι ἐσὺ θ’ ἀποδώσης στὸν καθένα κατὰ τὰ ἔργα του».

Read the full post »

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ομιλία εις Ευτρόπιον, πατρίκιον και ύπατον.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ομιλία εις Ευτρόπιον, πατρίκιον και ύπατον.

Ο Ευτρόπιος ξεκίνησε την καριέρα του ως ευνούχος των ανακτόρων την εποχή του Θεοδοσίου Α΄. Μετά το θάνατο του Θεοδοσίου κατάφερε vα εξουδετερώσει την επιρροή του Ρουφίνου κανονίζοντας το γάμο του νεαρού και άβουλου αυτοκράτορα Αρκαδίου με την Αιλία Ευδοξία. Μετά τη δολοφονία του Ρουφίνου ενισχύθηκε η επιρροή του στην αυτοκρατορική αυλή και κατέστη ο στενότερος σύμβουλος του αυτοκράτορα. Μάλιστα το 398 έγινε ο πρώτος ευνούχος που ανήλθε στο αξίωμα του Υπάτου. Παράλληλα όμως έγινε ιδιαίτερα αντιπαθής στο λαό λόγω της σκληρότητας και της φιλαργυρίας του. Όταν ο Γαινάς Γερμανός στρατηγός, κέρδισε την εύνοια του αυτοκράτορα Αρκαδίου, πέτυχε την απομάκρυνση του Ευτροπίου, που καθαιρέθηκε το 399, και καταδιωκόμενος από τα πλήθη, κατέφυγε στον καθεδρικό ναό και προσέφυγε στο θυσιαστήριο.

Ο Ευτρόπιος, παντοδύναμος πρωθυπουργός τότε, απολαμβάνοντας της εύνοια της αυτοκράτειρας Ευδοξίας, κατόρθωσε να εξοντώσει τους πολιτικούς του αντιπάλους και να μείνει ουσιαστικά μόνος κυρίαρχος στο Βυζάντιο. Ένα από τα μέτρα που πήρε για τον σκοπό αυτό, ήταν και η κατάργηση του ασύλου των ναών. Σύντομα όμως ο ίδιος ο Ευτρόπιος υπέστη τις συνέπειες τις ίδιας του της κατάργησης. Η ομιλία αυτή εκφωνήθηκε το 399 μ.Χ., όταν ο Ευτρόπιος κατέφυγε ικέτης στο ναό.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, με παρέμβαση του στον αυτοκράτορα, εξασφάλισε το δικαίωμα της ασυλίας και την επομένη μέρα εκφώνησε στο ναό την ομιλία αυτή. Σ’ αυτήν τονίζει την ματαιότητα των εγκοσμίων, τις συχνές και εύκολες μεταβολές σε όλα τα πράγματα της ζωής αυτής, και συγχρόνως συνιστά στο εξαγριωμένο πλήθος να επιδείξει συγγνώμη και συμπάθεια. Η ομιλία είχε σαν αποτέλεσμα να σωθεί (προσωρινά) η ζωή του Ευτρόπιου.

ΛΟΓΟΣ Α’

Στον Ευτρόπιο, ευνούχο, πατρίκιο και ύπατο.

1. Πάντοτε βέβαια, ιδιαίτερα όμως τώρα είναι ευκαιρία να πούμε, «ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης». Που είναι τώρα η λαμπρή στολή της υπατείας; που οι φωτεινές λαμπάδες; που οι θόρυβοι, και οι χοροί, και οι διασκεδάσεις, και τα πανηγύρια; Πού είναι τα στεφάνια και τα παραπετάσματα; Που είναι ο θόρυβος της πόλης και οι επευφημίες στα ιπποδρόμια και οι κολακείες των θεατών; Όλα αυτά έφυγαν ˙ φύσηξε ξαφνικά άνεμος και έριξε κάτω τα φύλλα και μας έδειξε το δένδρο γυμνό και να κλονίζεται πια από τη ρίζα του. Γιατί τέτοια ήταν η ορμή του ανέμου, ώστε να απειλεί να ξεριζώσει σύρριζα το δένδρο και να τραντάξει και αυτά τα νεύρα του. Που είναι τώρα οι ψεύτικοι φίλοι; που είναι τα συμπόσια και τα δείπνα; που είναι το πλήθος των παρασίτων, και το ανόθευτο κρασί που χυνόταν όλη την ημέρα, και οι ποικίλες τέχνες των μαγείρων και οι υπηρέτες της εξουσίας που έκαναν και έλεγαν όλα για να είναι ευχάριστοι; Νύχτα ήταν όλα εκείνα και όνειρο, και όταν ήρθε η ημέρα εξαφανίσθηκαν. Άνθη ήταν ανοιξιάτικα, και όταν πέρασε η άνοιξη όλα μαράθηκαν. Σκιά ήταν και έφυγε γρήγορα, καπνός ήταν και διαλύθηκε, φούσκες ήταν και έσκασαν, αράχνη ήταν και κομματιάστηκε.

Read the full post »

῞Οσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος

῞Οσιος Μωϋσῆς ὁ Οὗγγρος *

* (Πατερικὸν τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, ̓Ωρωπὸς ̓Αττικῆς 1990, σελ. 178-186 καὶ 187-191).

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (26η ̓Ιουλίου)

«Αὐτὸς ἀναδείχθηκε ἀνώτερος ἀπὸ τὸν πάγκαλο ̓Ιωσὴφ στὴν σωφροσύνη, γι ̓ αὐτὸ μπορεῖ νὰ βοηθήσει ἀποτελεσματικὰ ὅσους πολεμοῦνται ἀπὸ τὸ πάθος τῆς πορνείας»

Osios Mwushs o Ouggros

ΤΟ ΑΚΑΘΑΡΤΟ πνεῦμα, ὁ διάβολος, τυφλώνει τὶς καρδιές, οἱ ὁποῖες εἶναι ὑποδουλωμένες στὸ θεομίσητο πάθος τῆς πορνείας. ῎Ετσι δὲν μποροῦν ποτὲ νὰ ἀντικρύσουν τὸν Κύριο, ἀφοῦ μόνο οἱ καθαροὶ στὴν καρδιὰ θὰ ἀξιωθοῦν νὰ Τὸν ἰδοῦν, ὅπως ὁ ῎Ιδιος διαβεβαίωσε. Στὸ πεδίο αὐτὸ τοῦ πνευματικοῦ πολέμου πολεμήθηκε ἄγρια ἀπὸ τὸν ἀκάθαρτο ἐχθρὸ ὁ ῞Οσιος πατέρας μας Μωϋσῆς, ὁ ὁποῖος τελικὰ τὸν ἐνίκησε θριαμβευτικὰ καὶ μᾶς ἄφησε τὸν ἑαυτό του σὰν ζωντανὸ παράδειγμα θριάμβου τῆς σωφροσύνης καὶ τῆς ἁγνείας.

Read the full post »

Πως θα είναι το σώμα που θα αναστηθεί;

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΨΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Ο ιερομάρτυρας Μεθόδιος, λέει ότι μετά θάνατον ο άνθρωπος δεν πρόκειται να πάψει από του να είναι άνθρωπος, ούτε να λάβει αγγελική ή άλλη μορφή. Γιατί ο Χριστός ήρθε και κήρυξε, ότι η ανθρώπινη φύση δεν πρόκειται να μεταπλαστεί σε νέα μορφή, αλλά να ξαναπάρει την μορφή που είχε εξ αρχής, προτού αμαρτήσει και εκπέσει από τη χάρη του Θεού. Μεθόδιος Ολύμπου. Περί Αναστάσεως IL. ΒΕΠΕΣ 18, 137.

ΤΟ ΣΩΜΑ ΘΑ ΕΝΔΥΘΕΙ ΤΗΝ ΑΦΘΑΡΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Το σώμα το οποίο πρόκειται να αναστηθεί εκ νεκρών, πως θα είναι; Το σώμα εκείνο θα είναι το ίδιο, αλλά και όχι το ίδιο »αυτό και ουκ αυτό» (Ιωάννης ο Χρυσόστομος). Δηλαδή θα είναι αυτό το σώμα, που υπήρξε πάνω στη γη, αλλά με διαφορετικές ιδιότητες.

Read the full post »

Το αποκαλυπτικό υπόμνημα του Νικολάου Μοτοβίλωφ και ο άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ.

Είναι θέλημα Θεού να πληροφορηθεί ο κόσμος μας, των εσχάτων καιρών, την αίσθηση των βασάνων που θα έχουν όσοι καταδικασθούν στα αιώνια δεινά, και πως θα συμμετέχουν σ’ αυτά όχι μόνο με την ψυχή, αλλά και με το σώμα τους. Για τον λόγο αυτό παραθέτομε περικοπές από το νεοανακαλυφθέν χειρόγραφο του Νικολάου Μοτοβίλωφ (1808-1879), με περιεχόμενο την αυτοβιογραφία του, στο οποίο υπάρχουν πράγματι πολλές αποκαλύψεις για τα χρόνια μας και για αυτά που έρχονται.

Στο βιβλίο «Αποκαλυπτικό υπόμνημα του Νικολάου Μοτοβίλωφ και ο άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ», έκδοση Ορθοδόξου Κυψέλης Δεκ. 2005. [Μία ειλικρινής φανέρωσις θαυμαστών γεγονότων και αποκαλύψεων της Αγάπης του Θεού στο πρόσωπο του Νικολάου Μοτοβίλωφ με την συνέργεια των αγίων Σεραφείμ, Μητροφάνους και Αντωνίου Βορόνεζ που μας αφορά όλους. Μεταφρασθέν από τα ρωσικά από τον κ. Αντώνιον Νταλίνιν πτ. Θεολογίας]. 

Read the full post »

Ηλίας Μηνιάτης. Περί Παραδείσου.

ΗΛΙΑΣ ΜΗΝΙΑΤΗΣ

ΔΙΔΑΧΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ. α. Ότι ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος μπορεί να τον καταλάβει. β. Ότι οι άνθρωποι μπορούν να τον κερδίσουν, αλλά δεν μπορούν να τον καταλάβουν. (Κυριακή Ε΄ των Νηστειών).

α. Ότι ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος μπορεί να τον καταλάβει.

…Η βασιλεία του Ιησού Χριστού, δεν είναι η βασιλεία του Κόσμου τούτου. Είναι η βασιλεία των Ουρανών, είναι η μακαριότητα του Θεού, είναι η δόξα η ατελείωτη, είναι η ζωή η αθάνατη, είναι με ένα λόγο ο Παράδεισος. Παράδεισος! Μόνο που τον ονομάζω, χαίρεται το πνεύμα μου. Μόνο να τον συλλογισθώ, ευφραίνεται η ψυχή μου. Παράδεισος, η ευτυχισμένη πατρίδα των προπατόρων μου, ο γλυκύς λιμένας της ελπίδας μου, ο μοναδικός σκοπός της ελπίδας μου, ο μοναδικός σκοπός της αγάπης μου, το ύστερο βραβείο της πίστεως μου.

Read the full post »